Palvelut

Tienpidon asiantuntija- ja valvontapalvelut ELY-keskuksille, Väylävirastolle, kunnille ja kaupungeille sekä muille alan toimijoille.

Hankintapalvelut

 • Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
 • Toiminta urakan aikana
 • Takuutarkastukset
 • Laadunvalvonta
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Suunnittelupalvelut

 • Erilaisten työkohdesuunnitelmien laadinta
 • Rakenteenparantamiskohteiden suunnittelu
 • Liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu
 • Kiviaineksen ja asfaltin laatuun liittyvät suunnitelmat ja selvitykset

Kuntapalvelut

 • Kuntien avustaminen päällystys-, tiemerkintä- ja rakenteenparantamistöiden suunnittelussa ja hankinnassa
 • Katupäällysteiden inventointi ja päällysteohjelmointi
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Tuotekehitys

 • Uusien kunnossapitomateriaalien ja -menetelmien kehittäminen
 • Teollisuuden sivutuotteet ja kiertotalouden edistäminen
 • Koetiehankkeiden koordinointi
 • Luennointi ja yhteistyö alan oppilaitosten kanssa
 • Tutkimustiedon jalkauttaminen