Kehittämishankkeet

Ilmastonmuutoksen vaikutus sorateiden kunnossapitoon

Tähän teemaan liittyen on Via Blancassa aloitettu tutkimushanke, jossa selvitetään sorateiden kunnossapito- ja kuivatusratkaisuja ilmastonmuutosta silmällä pitäen.

Tutkimushanke sisältää kolme teemaa. Ensimmäinen teema on kunnossapitomateriaalien ja -menetelmien sekä kunnossapidon hankinnan muutokset vuosina 1980-2020. Toinen teema on ilmaston muuttuminen samana ajanjaksona 1980-2020. Kolmas teema on sorateiden kunnossapidon varautuminen ilmastonmuutokseen.
Esimerkki pintakelirikkoisesta soratiestä.
Esimerkki pintakelirikkoisesta soratiestä.
Kolmannessa osassa selvitetään ja testataan kunnossapitomateriaaleja ja -menetelmiä, jotka mahdollistavat sorateiden kunnossapidon ja liikennöitävyyden, jos sadanta vetenä kasvaa oleellisesti. Ilmaston on lisäksi ennustettu muuttuvan eri tavalla eri puolella Suomea eivätkä samat kunnossapitomenetelmät välttämättä sovellu joka paikkaan.

Hanke sai alkusysäyksen Pirkanmaalla toteutetusta sorateiden parantamishankkeesta, jossa pintakelirikosta kärsiviä soratietä parannettiin vuosina 2018-2019 noin 40 kilometrin matkalta. Tässä hankkeessa tehtiin erilaisia toimenpiteitä ja niiden seurannan tuloksena havaittiin, että parantamistoimenpiteiden vaikuttavuudessa on suuriakin eroja lyhyellä aikajaksolla tarkasteluna.

Päällysteiden hankinnan avustaminen – digitaalinen asiantuntijakanava

Tien tai kadun päällystysurakan hankinta koostuu useasta osa-alueesta. Hankinta on julkisin varoin tehtävää ja siinä tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Lisäksi työ- ja liikenneturvallisuus sekä päällystämisen laatuun liittyvät asiat tulee hallita ja kyetä kirjaamaan tarjouspyyntöön siten, että tarjouksen antaja pystyy ottamaan ne huomioon tarjousta antaessaan. Onnistuneen hankinnan edellytys on selkeä ja ristiriidaton tarjouspyyntö, jossa tilaaja on perehtynyt hankintaan riittävästi.
Via Blanca kehittää parhaillaan digitaalista palvelua päällystehankintoja tekevien tueksi. Tuki kattaa tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa avustamisen siten, että hankintalaki, työ- ja liikenneturvallisuusasiat, päällysteen laatu ja kohdesuunnittelu sekä takuuajan vaatimukset tulevat huomioiduksi. Tuen piiriin tulee siis kuulumaan sekä hankinta- että päällystetekniikka sisältäen päällysteen valinnan, päällysteen laatuvaatimukset ja urakan kokonaisuuden muodostamisen.
Työstämme palvelun sisältöä yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Palvelua pilotoidaan kuntien katupäällystehankinnoissa vuonna 2021.
Tyypillisen katupäällystysurakan sopimusasiakirjaviidakko

Asfalttipäällysteen lisäaineet, lujiteverkot ja tartukkeet päällysteen kestoa parantamaan

Lujiteverkon asentaminen koetielle vuonna 2017 Pirkanmaalla.
Lujiteverkon asentaminen koetielle vuonna 2017 Pirkanmaalla.
Via Blanca on osallistunut päällysteiden lisäaineiden, lujiteverkkojen, sivutuotteiden ja tartukkeiden koetietutkimuksiin useiden vuosien ajan. Tähän aihepiiriin liittyen on käynnissä koetiehankkeita, joissa seurataan erilaisten lisäaineiden vaikutusta päällysteen kestoikään. Päällystystyön yhteydessä tehtävät kokeilut edistävät erilaisten uusien materiaalien ja menetelmien käyttöönottoa